اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/06
کل خالص ارزش دارائی ها 861,182,738,963 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,022,648 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,022,648 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,023,610 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 284,910

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/06

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

حسابرسي بهراد مشار

مدیران سرمایه گذاری:

ميثم اصوليان

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار