اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/27
کل خالص ارزش دارائی ها 569,427,412,293 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,224,551 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,224,551 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,225,266 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 255,974

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/06

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

حسابرسي بهراد مشار

مدیران سرمایه گذاری:

ميثم اصوليان

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار