اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/08/21
کل خالص ارزش دارائی ها 514,522,799,285 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,125,477 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,125,477 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,126,204 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 242,074

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/06

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

حسابرسي بهراد مشار

مدیران سرمایه گذاری:

ميثم اصوليان

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار