بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه هاي تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل پنج در ده هزار (٠/٠٠٠٥) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ٧٠ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق و تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٥٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق و تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دو درصد (%2 )از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (0/002 )از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و همچنین سالانه یک درصد (%1 )سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایهگذاري در آنها
4 کارمزد متولی سالانه ٠.٥ درصد (٠.٠٠٥) از متوسط روزانه ارزش خالص دارائیهای صندوق، حداقل ١٠٠میلیون ریال و حداکثر ٢٠٠ میلیون ریال
5 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 145 میلیون ریال برای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق یک در ده هزار(٠.٠٠٠١) از ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره تصفیه
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 5٠٠ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده