بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 81,042 71.44 144,814 74.24 117,524 69.69 101,154 57.44
اوراق مشارکت 10,747 9.47 31,637 16.22 37,554 22.27 40,716 23.12
سپرده بانکی 10,778 9.5 12,750 6.54 5,490 3.26 22,632 12.85
وجه نقد 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,872 9.58 5,851 3 8,068 4.78 11,606 6.59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 81,042 71.44 144,814 74.24 117,524 69.69 101,154 57.44